[:ca]En aquesta secció es mostren l’avís legal i les condicions d’ús de la nostra web Fem Palets.

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular de domini web és Fem Palets, amb domicili a aquests efectes en Carretera Vilablareix, Polígon Industrial Mas Aliu 26-28, 17181-Aiguaviva número de CIF: B55232722. Correu electrònic de contacte del lloc web: fempalets@fempalets.com

2. USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal de Fem Palets atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

fempalets.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Fem Palets o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificaro manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, el ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Fem Palets no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Fem Palets compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altres normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Fem Palets, de fer saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

Així mateix, Fem Palets informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

5. DRET D’EXCLUSIÓ

Fem Palets es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

6. GENERALITATS

Fem Palets perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

7. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Fem Palets podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Fem Palets i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Girona.

Avís Legal redactat seguint el: Model de Avís Legal web d’Espanya[:es]En esta sección se muestran el aviso legal y las condiciones de uso de nuestra web Fem Palets.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: la empresa titular de dominio web es Fem Palets, con domicilio a estos efectos en Carretera Vilablareix, Polígon Industrial Mas Aliu 26-28, 17181-Aiguaviva número de C.I.F.: B55232722. Correo electrónico de contacto del sitio web: fempalets@fempalets.com

2. USUARIOS

El acceso y/o uso de este portal de Fem Palets atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento.

3. USO DEL PORTAL

fempalets.com proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos (en adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a Fem Palets o a sus licenciantes a los que el USUARIO pueda tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma. El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como por ejemplo servicios de chat, foros de discusión o grupos de noticias) que Nombre de la empresa creadora del sitio web ofrece a través de su portal y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de Nombre de la empresa creadora del sitio web , de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificaro manipular sus mensajes. Nombre de la empresa creadora del sitio web se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. En cualquier caso, Fem Palets no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de participación.

4. PROTECCIÓN DE DATOS

Fem Palets cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario. Para ello, junto a cada formulario de recabo de datos de carácter personal, en los servicios que el usuario pueda solicitar a Fem Palets, hará saber al usuario de la existencia y aceptación de las condiciones particulares del tratamiento de sus datos en cada caso, informándole de la responsabilidad del fichero creado, la dirección del responsable, la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros en su caso.

Asimismo, Fem Palets informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento.

Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

5. DERECHO DE EXCLUSIÓN

Fem Palets se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

6. GENERALIDADES

Fem Palets perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

7. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN

Fem Palets podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta debidamente publicadas. que sean modificadas por otras.

8. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La relación entre Fem Palets y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Girona.

Aviso Legal redactado siguiendo el: Modelo de Aviso Legal web de España[:]

[:es]Al seguir navegando el sitio, aceptas el uso de cookies. [:ca]En continuar utilitzant el lloc, accepteu l'ús de cookies. [:ca]Més Informació[:es]Más Información

[:es]Cookies y Links

Esta página Web utiliza cookies con fines estadísticos de la utilización de la misma. Estas cookies sólo registran las direcciones IP del Usuario y nunca información personal. Las cookies suelen tener una duración temporal y, en su caso, el Usuario puede configurar su navegador para aceptar o no las cookies que recibe y / o avisarle de su recepción. En este caso, le rogamos consulte con su proveedor.

Por otro lado, Fem Palets no es el titular de todos los demás sitios de la Red a los que se pueda acceder mediante la utilización de links o hipervínculos. En consecuencia, el Usuario accederá bajo su exclusiva responsabilidad a sus respectivos contenidos y condiciones de uso.

Propiedad industrial e intelectual

El acceso a la página Web no confiere al Usuario derecho alguno sobre los mismos y se prohíbe su uso y reproducción, total o parcial, sin el permiso explícito de Fem Palets.

Sin embargo, se autoriza al Usuario a realizar enlaces o links que conduzcan a la página Web siempre que:

• Quede constancia de la identidad de su propietario.

• Las páginas o sitios de la Red a través de los cuales se realice el enlace no deben atentar a la moral, al orden público y las buenas costumbres y deben ser respetuosos con los principios de no discriminación y el respeto a la dignidad de la persona, la protección a la juventud y la infancia y, en general, todos aquellos recogidos en el artículo 8 de la LSSICE.

En cualquier caso, queda prohibida cualquier alteración de la página Web que pueda afectar a su actual diseño y contenido.

Fem Palets perseguirá cualquier utilización indebida de la propiedad industrial o intelectual protegida.

Responsabildad

Fem Palets no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran dimanar del uso ilegal o indebido de la presente página Web. Al mismo tiempo, Fem Palets queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar como consecuencia del acceso, reproducción, captación y transmisión de los contenidos y servicios de la página Web facilitados por terceros.

Fem Palets no garantiza la idoneidad, disponibilidad, oportunidad o exactitud de la información contenida en la página Web y podrá actualizarse, modificarse o eliminarse sin previo aviso. En todo caso, recordamos al Usuario que no utilice la información de la página Web con fines particulares sin el asesoramiento o supervisión de un profesional.

Finalmente, Fem Palets se reserva el derecho a interrumpir de forma temporal o definitiva los servicios facilitados a través de la página Web, advirtiéndole, cuando así sea posible, mediante un anuncio en la propia Web.

Cambio de normativa

Fem Palets se reserva el derecho de modificar su política de privacidad y comercial, con el objeto de adaptarla a las novedades legislativas o jurisprudenciales.

Legislación y jurisdicción aplicable

Las presentes condiciones de acceso y uso de la página Web quedan sujetos al Ordenamiento jurídico español.

[:ca] Cookies y Links

Aquesta pàgina web utilitza cookies amb finalitats estadístiques de la utilització de la mateixa. Aquestes galetes només registren les adreces IP de l'Usuari i mai informació personal. Les cookies solen tenir una durada temporal i, si escau, l'Usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o no les cookies que rep i / o avisar-lo de la seva recepció. En aquest cas, li preguem consulti amb el seu proveïdor.

D'altra banda, Fem Palets no és el titular de tots els altres llocs de la Xarxa als quals es pugui accedir mitjançant la utilització de links o hipervincles. En conseqüència, l'Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat als seus respectius continguts i condicions d'ús.

Propietat industrial i intel·lectual

L'accés a la pàgina web no confereix a l'Usuari cap dret sobre els mateixos i es prohibeix el seu ús i reproducció, total o parcial, sense el permís explícit de Fem Palets.

No obstant això, s'autoritza a l'Usuari a realitzar enllaços o links que condueixin a la pàgina Web sempre que:

• Que quedi constància de la identitat del seu propietari.

• Les pàgines o llocs de la Xarxa a través dels quals es realitzi l'enllaç no han d'atemptar a la moral, a l'ordre públic i els bons costums i han de ser respectuosos amb els principis de no discriminació i el respecte a la dignitat de la persona, la protecció a la joventut i la infància i, en general, tots aquells recollits en l'article 8 de la LSSICE.

En qualsevol cas, queda prohibida qualsevol alteració de la pàgina Web que pugui afectar al seu actual disseny i contingut.

Fem Palets perseguirà qualsevol utilització indeguda de la propietat industrial o intel·lectual protegida.

Responsabilitat

Fem Palets no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web. Alhora, Fem Palets queda eximit de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar com a conseqüència de l'accés, reproducció, captació i transmissió dels continguts i serveis de la pàgina Web facilitats per tercers.

Fem Palets no garanteix la idoneïtat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació continguda en la pàgina web i podrà actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís. En tot cas, recordem a l'Usuari que no utilitzi la informació de la pàgina Web amb fins particulars sense l'assessorament o supervisió d'un professional.

Finalment, Fem Palets es reserva el dret a interrompre de forma temporal o definitiva els serveis facilitats a través de la pàgina web, advertint-li, quan així sigui possible, mitjançant un anunci en la pròpia web.

Canvi de normativa

Fem Palets es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat i comercial, amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions d'accés i ús de la pàgina Web queden subjectes a l'ordenament jurídic espanyol.

[:ca]Tancar [:es]Cerrar