Tipus de Palets

L’element que suporta tota la gestió de la logística, és el palet. Que la mercaderia transportada arribi en perfectes condicions depèn, en gran mesura, de l’elecció apropiada del palet segons les seves diferents característiques.

A continuació podrà trobar algunes de les estructures més utilitzades:

Palets Tacs

Generalment aquests palets estan constituïts per 9 tacs, però existeixen també palets de 4 o 6 tacs (format petit) i 12 tacs (format gran). El palet de tacs permet el pas de les pales de l’aparell elevador pels quatre costats.

De palets de tacs hi ha els següents tipus:

Amb Patins

Està compost generalment per 9 tacs, estant la seva part inferior formada per 3 patins (conjunt de tres tacs més una fusta inferior). Pot ser manipulat per tots els aparells d’elevació (carretó elevador, transpaleta, apilador). És l’estructura més comuna i més utilitzada en la majoria dels sectors industriales.De aquest tipus de palets destaquem les mides 800 mm x 1200 mm i 1000 mm x 1200 mm.

Amb Patins

Està compost generalment per 9 tacs, estant la seva part inferior formada per 3 patins (conjunt de tres tacs més una fusta inferior). Pot ser manipulat per tots els aparells d’elevació (carretó elevador, transpaleta, apilador). És l’estructura més comuna i més utilitzada en la majoria dels sectors industriales.De aquest tipus de palets destaquem les mides 800 mm x 1200 mm i 1000 mm x 1200 mm.

Perimètrics o Emmarcats

Està compost generalment per 9 tacs, estant la seva part inferior constituïda per 5 fustes formant un marc. Pot ser manipulat per tots els aparells d’elevació, a excepció del apilador. Aquesta estructura millora l’estabilitat per poder ser remuntat.

Palets Travessers

Aquest palet està compost normalment per 3 travessers però existeixen també palets de 2 travessers (format petit) i 4 travessers (format gran). En aquesta estructura, les pales d’un aparell elevador poden entrar únicament pels dos costats oposats del palet.

De palets de travessers hi ha els següents tipus:

Sense Fustes Inferiors

Està compost per diverses fustes en la base superior, els corresponents travessers i tres fustes a la base inferior. És adequat per poder ser manipulat amb carretó elevador i transpaleta. Bona estabilitat per poder ser remuntat.

Semireversible

Està compost generalment per 9 tacs, estant la seva part inferior constituïda per 5 fustes formant un marc. Pot ser manipulat per tots els aparells d’elevació, a excepció del apilador. Aquesta estructura millora l’estabilitat per poder ser remuntat.

semireversible
Reversible o doble cara

Està compost per diverses fustes en la seva base superior, els corresponents travessers i les mateixes fustes en la seva base inferior. Les dues bases del palet poden rebre indistintament la càrrega. Només pot ser manipulat per carretó elevador. Màxima estabilitat a l’hora de ser remuntat.

reversible

Palets Nous

Fabricats amb fusta nova

Demana informació de tots els detalls.

Palets Recuperats

Conscienciats amb el medi ambient

Aprofitant que la fusta és un material natural renovable, a Fem Palets apostem per la recuperació i reciclatge de palets de fusta.
Els Palets en tenir una vida útil limitada, es rebutgen ràpidament per a un millor rendiment. Per aquesta raó el reciclatge d’aquests és una de les millors opcions, a part, que peuden resultar més forts i rígids que els nous

Reciclant palets s’aconsegueix:

– Estalvi en recursos naturals.
– Es redueixen les emissions de CO2.
– Manté l’equilibri higroscòpic.
– Poc consum d’energia per a la seva transformació.
– Facilita els processos del protocol de Kyoto.

Palets Recuperados

Embalatges de Fusta

Caixes a mida

Adequades a la necessitat del client

Som fabricants de tot tipus d’embalatges i caixes de fusta. Això ens permet adaptar-nos a les necessitats concretes dels nostres clients; oferint la possibilitat de disposar d’embalatges i caixes de fusta de mesures concretes (no estàndard).

Embalajes de Madera

Dades

[:es]Al seguir navegando el sitio, aceptas el uso de cookies. [:ca]En continuar utilitzant el lloc, accepteu l'ús de cookies. [:ca]Més Informació[:es]Más Información

[:es]Cookies y Links

Esta página Web utiliza cookies con fines estadísticos de la utilización de la misma. Estas cookies sólo registran las direcciones IP del Usuario y nunca información personal. Las cookies suelen tener una duración temporal y, en su caso, el Usuario puede configurar su navegador para aceptar o no las cookies que recibe y / o avisarle de su recepción. En este caso, le rogamos consulte con su proveedor.

Por otro lado, Fem Palets no es el titular de todos los demás sitios de la Red a los que se pueda acceder mediante la utilización de links o hipervínculos. En consecuencia, el Usuario accederá bajo su exclusiva responsabilidad a sus respectivos contenidos y condiciones de uso.

Propiedad industrial e intelectual

El acceso a la página Web no confiere al Usuario derecho alguno sobre los mismos y se prohíbe su uso y reproducción, total o parcial, sin el permiso explícito de Fem Palets.

Sin embargo, se autoriza al Usuario a realizar enlaces o links que conduzcan a la página Web siempre que:

• Quede constancia de la identidad de su propietario.

• Las páginas o sitios de la Red a través de los cuales se realice el enlace no deben atentar a la moral, al orden público y las buenas costumbres y deben ser respetuosos con los principios de no discriminación y el respeto a la dignidad de la persona, la protección a la juventud y la infancia y, en general, todos aquellos recogidos en el artículo 8 de la LSSICE.

En cualquier caso, queda prohibida cualquier alteración de la página Web que pueda afectar a su actual diseño y contenido.

Fem Palets perseguirá cualquier utilización indebida de la propiedad industrial o intelectual protegida.

Responsabildad

Fem Palets no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran dimanar del uso ilegal o indebido de la presente página Web. Al mismo tiempo, Fem Palets queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar como consecuencia del acceso, reproducción, captación y transmisión de los contenidos y servicios de la página Web facilitados por terceros.

Fem Palets no garantiza la idoneidad, disponibilidad, oportunidad o exactitud de la información contenida en la página Web y podrá actualizarse, modificarse o eliminarse sin previo aviso. En todo caso, recordamos al Usuario que no utilice la información de la página Web con fines particulares sin el asesoramiento o supervisión de un profesional.

Finalmente, Fem Palets se reserva el derecho a interrumpir de forma temporal o definitiva los servicios facilitados a través de la página Web, advirtiéndole, cuando así sea posible, mediante un anuncio en la propia Web.

Cambio de normativa

Fem Palets se reserva el derecho de modificar su política de privacidad y comercial, con el objeto de adaptarla a las novedades legislativas o jurisprudenciales.

Legislación y jurisdicción aplicable

Las presentes condiciones de acceso y uso de la página Web quedan sujetos al Ordenamiento jurídico español.

[:ca] Cookies y Links

Aquesta pàgina web utilitza cookies amb finalitats estadístiques de la utilització de la mateixa. Aquestes galetes només registren les adreces IP de l'Usuari i mai informació personal. Les cookies solen tenir una durada temporal i, si escau, l'Usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o no les cookies que rep i / o avisar-lo de la seva recepció. En aquest cas, li preguem consulti amb el seu proveïdor.

D'altra banda, Fem Palets no és el titular de tots els altres llocs de la Xarxa als quals es pugui accedir mitjançant la utilització de links o hipervincles. En conseqüència, l'Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat als seus respectius continguts i condicions d'ús.

Propietat industrial i intel·lectual

L'accés a la pàgina web no confereix a l'Usuari cap dret sobre els mateixos i es prohibeix el seu ús i reproducció, total o parcial, sense el permís explícit de Fem Palets.

No obstant això, s'autoritza a l'Usuari a realitzar enllaços o links que condueixin a la pàgina Web sempre que:

• Que quedi constància de la identitat del seu propietari.

• Les pàgines o llocs de la Xarxa a través dels quals es realitzi l'enllaç no han d'atemptar a la moral, a l'ordre públic i els bons costums i han de ser respectuosos amb els principis de no discriminació i el respecte a la dignitat de la persona, la protecció a la joventut i la infància i, en general, tots aquells recollits en l'article 8 de la LSSICE.

En qualsevol cas, queda prohibida qualsevol alteració de la pàgina Web que pugui afectar al seu actual disseny i contingut.

Fem Palets perseguirà qualsevol utilització indeguda de la propietat industrial o intel·lectual protegida.

Responsabilitat

Fem Palets no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web. Alhora, Fem Palets queda eximit de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar com a conseqüència de l'accés, reproducció, captació i transmissió dels continguts i serveis de la pàgina Web facilitats per tercers.

Fem Palets no garanteix la idoneïtat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació continguda en la pàgina web i podrà actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís. En tot cas, recordem a l'Usuari que no utilitzi la informació de la pàgina Web amb fins particulars sense l'assessorament o supervisió d'un professional.

Finalment, Fem Palets es reserva el dret a interrompre de forma temporal o definitiva els serveis facilitats a través de la pàgina web, advertint-li, quan així sigui possible, mitjançant un anunci en la pròpia web.

Canvi de normativa

Fem Palets es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat i comercial, amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions d'accés i ús de la pàgina Web queden subjectes a l'ordenament jurídic espanyol.

[:ca]Tancar [:es]Cerrar