Serveis

Servei de Recollida i Lliurament

Per a la teva comoditat

La nostra empresa compta amb camions plataforma de diferents capacitats, per garantir un servei ràpid i eficaç als nostres clients.

Recollida de Palets

Renovem la fusta

Ho aprofitem tot

Els palets que un cop classificats no compleixen amb les normes internes de qualitat establertes, són reparats a la nostra planta amb la fusta de la millor qualitat. Aquesta fusta, sempre que reuneixi la qualitat exigida, procedeix del procés de desmuntat dels palets no reparables. Aquest procés respecta la filosofia de la recuperació i el compromís de Fem Palets amb el Medi Ambient.

En el cas que aquest procés no sigui possible els palets es reparen amb fusta nova.

Tots dos processos garanteixen en tot moment la qualitat del producte final.

Reparació de Palets

Tractament sota legislació europea

Disposem de certificat acreditatiu

La norma NIMF 15 (Norma internacional sobre mesures fitosanitàries) de la FAO, aprovada el març de 2002, té com a objectiu la reducció del risc de disseminació d’organismes nocius transmissibles mitjançant l’embalatge de fusta no transformada, a la qual molts països s’han adherit ja. Això suposa que no es pot exportar amb embalatge de fusta sense el tractament fitosanitaro corresponent.

Austràlia, Sud-àfrica, Colòmbia, Filipines, Mèxic, Canadà, Estats Units, són alguns dels països que ja exigeixen el compliment de la NIMF 15 a les mercaderies que importen.

Des de l’1 de març de 2005 la UE ha incorporat a la seva legislació els tractaments fitosanitaris mitjançant la directiva 2000/29 / EC.

Els palets tractats tèrmicament han de complir amb el programa de conformitat fitosanitària d’embalatges de fusta destinats a l’exportació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació que adapta la Norma NIMF 15 i han de portar la corresponent marca amb el número d’homologació del fabricant o recuperador del embalatge concedit pel Ministeri; així mateix els lliuraments han d’anar acompanyades del certificat acreditatiu conforme que els palets estan degudament tractats.

En aquest sentit, els palets tractats per Fem Palets compleixen tots aquests requisits.

Tractament Fitosanitari

Dades

[:es]Al seguir navegando el sitio, aceptas el uso de cookies. [:ca]En continuar utilitzant el lloc, accepteu l'ús de cookies. [:ca]Més Informació[:es]Más Información

[:es]Cookies y Links

Esta página Web utiliza cookies con fines estadísticos de la utilización de la misma. Estas cookies sólo registran las direcciones IP del Usuario y nunca información personal. Las cookies suelen tener una duración temporal y, en su caso, el Usuario puede configurar su navegador para aceptar o no las cookies que recibe y / o avisarle de su recepción. En este caso, le rogamos consulte con su proveedor.

Por otro lado, Fem Palets no es el titular de todos los demás sitios de la Red a los que se pueda acceder mediante la utilización de links o hipervínculos. En consecuencia, el Usuario accederá bajo su exclusiva responsabilidad a sus respectivos contenidos y condiciones de uso.

Propiedad industrial e intelectual

El acceso a la página Web no confiere al Usuario derecho alguno sobre los mismos y se prohíbe su uso y reproducción, total o parcial, sin el permiso explícito de Fem Palets.

Sin embargo, se autoriza al Usuario a realizar enlaces o links que conduzcan a la página Web siempre que:

• Quede constancia de la identidad de su propietario.

• Las páginas o sitios de la Red a través de los cuales se realice el enlace no deben atentar a la moral, al orden público y las buenas costumbres y deben ser respetuosos con los principios de no discriminación y el respeto a la dignidad de la persona, la protección a la juventud y la infancia y, en general, todos aquellos recogidos en el artículo 8 de la LSSICE.

En cualquier caso, queda prohibida cualquier alteración de la página Web que pueda afectar a su actual diseño y contenido.

Fem Palets perseguirá cualquier utilización indebida de la propiedad industrial o intelectual protegida.

Responsabildad

Fem Palets no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran dimanar del uso ilegal o indebido de la presente página Web. Al mismo tiempo, Fem Palets queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar como consecuencia del acceso, reproducción, captación y transmisión de los contenidos y servicios de la página Web facilitados por terceros.

Fem Palets no garantiza la idoneidad, disponibilidad, oportunidad o exactitud de la información contenida en la página Web y podrá actualizarse, modificarse o eliminarse sin previo aviso. En todo caso, recordamos al Usuario que no utilice la información de la página Web con fines particulares sin el asesoramiento o supervisión de un profesional.

Finalmente, Fem Palets se reserva el derecho a interrumpir de forma temporal o definitiva los servicios facilitados a través de la página Web, advirtiéndole, cuando así sea posible, mediante un anuncio en la propia Web.

Cambio de normativa

Fem Palets se reserva el derecho de modificar su política de privacidad y comercial, con el objeto de adaptarla a las novedades legislativas o jurisprudenciales.

Legislación y jurisdicción aplicable

Las presentes condiciones de acceso y uso de la página Web quedan sujetos al Ordenamiento jurídico español.

[:ca] Cookies y Links

Aquesta pàgina web utilitza cookies amb finalitats estadístiques de la utilització de la mateixa. Aquestes galetes només registren les adreces IP de l'Usuari i mai informació personal. Les cookies solen tenir una durada temporal i, si escau, l'Usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o no les cookies que rep i / o avisar-lo de la seva recepció. En aquest cas, li preguem consulti amb el seu proveïdor.

D'altra banda, Fem Palets no és el titular de tots els altres llocs de la Xarxa als quals es pugui accedir mitjançant la utilització de links o hipervincles. En conseqüència, l'Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat als seus respectius continguts i condicions d'ús.

Propietat industrial i intel·lectual

L'accés a la pàgina web no confereix a l'Usuari cap dret sobre els mateixos i es prohibeix el seu ús i reproducció, total o parcial, sense el permís explícit de Fem Palets.

No obstant això, s'autoritza a l'Usuari a realitzar enllaços o links que condueixin a la pàgina Web sempre que:

• Que quedi constància de la identitat del seu propietari.

• Les pàgines o llocs de la Xarxa a través dels quals es realitzi l'enllaç no han d'atemptar a la moral, a l'ordre públic i els bons costums i han de ser respectuosos amb els principis de no discriminació i el respecte a la dignitat de la persona, la protecció a la joventut i la infància i, en general, tots aquells recollits en l'article 8 de la LSSICE.

En qualsevol cas, queda prohibida qualsevol alteració de la pàgina Web que pugui afectar al seu actual disseny i contingut.

Fem Palets perseguirà qualsevol utilització indeguda de la propietat industrial o intel·lectual protegida.

Responsabilitat

Fem Palets no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web. Alhora, Fem Palets queda eximit de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar com a conseqüència de l'accés, reproducció, captació i transmissió dels continguts i serveis de la pàgina Web facilitats per tercers.

Fem Palets no garanteix la idoneïtat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació continguda en la pàgina web i podrà actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís. En tot cas, recordem a l'Usuari que no utilitzi la informació de la pàgina Web amb fins particulars sense l'assessorament o supervisió d'un professional.

Finalment, Fem Palets es reserva el dret a interrompre de forma temporal o definitiva els serveis facilitats a través de la pàgina web, advertint-li, quan així sigui possible, mitjançant un anunci en la pròpia web.

Canvi de normativa

Fem Palets es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat i comercial, amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions d'accés i ús de la pàgina Web queden subjectes a l'ordenament jurídic espanyol.

[:ca]Tancar [:es]Cerrar